•  
 • TR
 • |
 • EN
 •  
 
 
 
 

Arama

 
Şehir
İlçe
Semt
Kategori
Yapı Tipi
Emlak Türü
Fiyat
İlan Kodu

Detaylı Arama

 • KONUT
 •  
 • İŞYERİ
 •  
 • FABRİKA
 •  
 • ARSA
 •  
 • 24 Nisan 2018 Salı
  Saat Ayarlanıyor
 
 
 
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • 1. Neden bir emlak acentesi ile çalışmalıyım ?

 • Türkiyede gayrımenkul satışına dair prosedürlerün oldukça kolaylaşmış olmasına rağmen, gayrımenkul satın almak isteyen kişilerin çok dikkatli olmaları ve uzmanlık lisansına sahip bir emlak acentesinden danışmanlık almaları gerekmektedir.
  Kayıtlı ve lisanslı bir emlak acentesi ile çalışılmasını ve hem lisansın hem de referansların kontrol edilmesini tavsiye etmekteyiz.
 • 2. Türkiyede gayrımenkul almanın getirileri nelerdir?
 • 2005 yılında Türkiye AB ile tam üyelik müzakerelerine başlamıştır ve bu durum yatırımcılara, yatırımlarını birkaç sene içinde ikiye hatta üçe katlama şansını vermektedir. Emlak fiyatları AB ile karşılaştırıldığında halen oldukça çekicidir; gelecek için iyi bir yatırım yapma şansınızı değerlendirin. Yabancıların mülk edinmesine dair yasalarda yapılan son değişiklikler ile gayrımenkul satın almak artık çok kolaylaşmıştır ve gündelik yaşam, AB ülkelerinin bir çoğu ile karşılaştırıldığında oldukça ucuzdur.
 • 3-Emlak acentesinin rolü nedir?
 • Bir çok Avrupa ülkesinin aksine, Türkiyede emlak acenteleri hem alıcı hem de satıcı adına çalışır ve her iki tarafı da temsil eder. Emlak acentesinin görevi iki taraf arasında bir arabulucu rolü üstlenerek uzlaşma sağlamak ve tüm yasal işlemleri gerçekleştirerek her iki tarafın da yararına çalışmaktır
 • 4- Emlak ile ilgili terimler?
 • ADA: Belirli yollarla çevrili imar planların meydana getirdiği parsellerin üzerindeki bir arada oluşumuna denir.
  AİLE KONUTU: Medeni kanuna göre eşlerden birinin mülkiyetinde olan oturdukları konutu diğer eşin tapuya müracaat ederek o konutun aile konutu olarak şerh edilmesidir.Buna göre; eşlerden ikisinin de rızası olmadan o konut satılamaz.Bunu yapabilmek için ilgili muhtarlıktan adres ve ada parseli yazılan ve o konutda oturduğunu gösteren belge alması gerekir.Bir sürü mülkü olsa bile sadece biri aile konutu olur.
  AKİT: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.
  ANAGAYRİMENKUL: Kat mülkiuyetine konu olan arsa ile onun üzerindejki yapının tamamına denir.
  APLİKASYON: Herhangi bir parselin zeminde geometrik durumunun tespitidir.
  ARAZİ: Yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan topak parçasına denir.
  ARKAD: Binanın üstü işyeri veya konut olur ama zeminde geçit vardır.
  ARSA: (imar parseli) İmar planı kapsamında yer alan kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçalarına denir. Arsaların diğer bir ismi ile İmar parseli' dir. (imar uygulamasında yeşil alan,okul,yol, Hastahane vb. alanlar ayrılır)
  AYNI HAK: Mal üzerinde tasarruf veren başkalarına karşı ileri sürülebilen haktır
  AYRIK NİZAM: Hiçbir yanında komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.
  BİTİŞİK BİNA: Blok nizamındaki bir parsel üzerinde kalan binadır.
  BLOK NİZAMI: Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.
  CİNS TASHİHİ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.
  ÇEVRE DÜZENİ PLANI: Bölge planı ile nazım planı arası bir konumda yer alan ve fonksiyonel bütünlüğü olan yerleri kapsayan alt bölge planlarıdır. Diğer bir deyişle bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayii, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlardır.
  DAİRE: Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir.
  DEVRE MÜLK : Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.
  DİLEKÇE: Vergiden doğan cezaların azaltılması için ilgili daireye verilen yazıya denir.
  ECRİ MİSİL:İşgal ücretidir
  EMLAK BEYANI : Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.
  EMLAK: Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla, ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.
  FERAĞ: Bir mülkün tasarruf ve sahip olma hakkını başkasına verme.
  GECEKONDU : Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.
  HACİZ : İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.
  HARİTA: Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.
  HALİ HAZIR HARİTA: Arazinin üzerindeki her şeyi zeminde tespit edip ölçeklendirerek pafta üzerine koymaktır.
  HİBE:Karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetin devredilmesidir.hibeyi kabul eden binde 36 harç öder.
  HİSSELİ TAPU : Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.
  İFRAZ : Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.
  İKİLİ BLOK NİZAM: Bir tarafı komşu parseldeki binaya bitişik diğer taraftan ayrık olan yapı nizamıdır.
  İKTİSAP: Bir şeyin mülkiyetini elde etmek sahip olmaktır
  İLGA: Bitirme, yok etme, feshetmek.
  İMAR ÇAPI: Belediyelerce bir arsanın üzerine yapılabilecek olan yapının taban alanını toplam inşaat alanını kat adedini binanın yüksekliğini komşu mesafelerini ve yol cephelerini gösteren onaylı belgedir
  İMAR DURUMU: İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.
  İMAR PARSELİ: İmar kanunu ve yönetmeliği, imar planına göre gerekli teknik ve kanuni işlemlerden sonra oluşmuş, üzerinde bina(lar) yapılabilen parseldir İNTİFA HAKKI: Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.
  İNŞAAT ALANI: İskanı mümkün olan bodrum katlar ve çatı araları dahil asma kat, çekme kat ve diğer bütün katların alanlar toplamıdır.
  İNTİKAL: Birinden diğerine geçme.
  İNTİFA HAKKI : Yararlanma hakkıdır.ve süreli olmak zorundadır.gerçek kişilerde en fazla ömür boyu tüzel kişiliklerde ise 100 yıldır lehine intifa hakkı tanınandan binde 40 harç tahsil edilir.
  İPKA:Yerinde bırakma
  İPOTEK: Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.
  İRTİFAK: Yola sınırı olmayan bir araziye diğer arazilerden yol verilmesi hakkıdır.Taraflar anlaşamıyorsa dava yolu ile geçit hakkı kurulur ve tapuda kroki ile iki tapuya da tescil edilir.
  İRTİFAK HAKKI: Taşınmaz sahibinin taşınmazını bir başkasının kullanmasına müsaade etmesidir.Taşınmaz yararına kurulan irtifak haklarından en önemlisi geçit(YOL) hakkıdır.irtifak hakkının tesisinde ödenen bedel üzerinden binde 48 harç tahsil edilir.
  İSKAN: Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir İŞTİRA HAKKI:Bir taşınmazı satın alma hakkıdır.Mal sahibiyle karşılıklı anlaşma imzalanır ve tapuya tescil edilir, süresi 10 yıldır.Taşınmaz başkasına da satılsa bu hak geçerlidir
  İVAZ: Bedel, karşılık, karşılık olarak verilen şey.
  İVAZSIZ: Bedelsiz.
  İZALE-İ ŞUYU: Hissedarlar arasında paylaşılmayan emlakın mahkeme yoluyla satışına isteme şekline denir
  KADASTRO ÇAPI: Tapuca tescil edilmiş olan arazi parçalarının sınırlarını gösteren belgedir.
  KADASTRO PARSELİ: Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescili parsellerdir
  KARGİR: Taştan tuğladan yapılmış bina.
  KARKAS: İskele
  KAT İRTİFAKI : Tamamlanmış bir yapının daire dükkan vb gibi bölümlerinden ayrı ayrı kullanılmaya elverişli olanları o taşınmazın sahibi tarafından kat mülkiyet kanunlarına göre kurulan özel bir mülkiyet hakkıdır
  KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI: Taraftar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik şeklidir.
  KAT MALİKİ: Kat mülkiyetine sahip olan şahısa KAT MALİKİ denir.
  KAT MÜLKİYETİ : Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.
  KİRALAMA İŞLEMİ: Taraflarca belirli zaman ve şartlarda anlaşarak sözleşme altına alınan kullanım şekline denir.
  KİRA KONTRATI: Bir gayri menkulun karşılıklı olarak iradelerin birleşmesiyle bir bedel karşılığında başkasının kullanması için yapılan sözleşmeye kira kontratı denmektedir.
  KOORDİNELİ ÇAP : Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.
  KURU MÜLKİYETİ: Emlakta hak sahibi olup tasarruf sağlamayan intifa hakkı ile hareket edebilen terime denir.
  MEVZİİ İMAR PLANI: Bir bölgeye mahsus olan ve genel olmayan planlanmış bölgeye denir.
  MİRASIN İNTİKALİ : Ölen bir kimsenin mal varlığı ile alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesine denir.
  MUDİL BİNA: İnşaat nizamı cephe hatları ile belirlenmiş parsellerin son geçerli imar durumlarına göre hesaplanan bina taban alanlarına eş değer alandır
  MÜCAVİR ALAN: İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş alandır.
  MÜSTAKİL TAPU : Bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye denir.
  MÜTESELSİL: Birbiri ardına zincirleme giden, arası kesintisiz
  NAZIM İMAR PLANI: Varsa bölgeye ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine yine kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanılış biçimlerinin, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını gerektirdiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanması esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bir bütün olan plandır.
  NAMELEH: Bir insanın mal varlığı.
  NİRENGİ NOKTASI: Harita alımında kullanılan temel ölçü noktalarıdır
  PAFTA: Belirli ölçekteki tapuların veya kadastro haritalarının her birine pafta denir.
  PAFTA ÇEŞİTLERİ
  a- Grafik paftaları b- Memleket paftaları c- İmar paftaları
  PARSELASYON:
  Büyük bir parselin imar planı şartlarına uygun olarak birden fazla imar parseline dönüştürülmesi işlemidir.
  PARSEL CEPHESİ: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde dar kenar parsel cephesi olarak kabul edilir.
  PARSEL DERİNLİĞİ: Parsel ön cephe hattından arka cephe hattı köşe noktalarına indirilen dik hatların ortalamasıdır. .
  PARSELASYON PLANI: İmar planının arazi uygulamasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan planlardır
  POLİGON TAŞI: Nirengi noktaları arasında tesis edilen ve bunlar yardımıyla koordinatları hesaplanan tali ölçü noktalarıdır.Zeminde demir boru,beton,taş gibi muayyen şekilli işaretlerle belirtilir.
  RESTİTUSYON: Kısmen veya tamamen yok olmuş bir yapının elde bulunan fotoğraf resim kalıntı türü kaynaklardan yararlanarak eski haline uygun projesinin yapılmasıdır.
  ROPERLİ KROKİ: İlgili parselin yapılabilmesini sağlayan, gerekli ölçülerin bulunduğu vesikaya denir.
  RÖLEVE PROJE:Var olan yapının yerinde alınan ölçülerle durumunu ortaya koyan projedir.
  RÜCU: Karardan vazgeçme, cayma
  SATIŞ VADİ : Taşınmazın satışının bir kimseye vaat edilmesidir.
  SİTALANI: Doğal veya insan ürünü bütünlüğü,sanatsal,estetik,tarihsel,etnografik bilimsel,edebi veya mitolojik önemi nedeniyle korunması gereken alan,yapı ve çevrelerdir.
  SİT ALANI TÜRLERİ: 1.Kentsel sit alanı 2.Tarihi sit alanları 3.Arkeoloji sit alanları 4.Doğal sit alanları.
  ŞERH: Kazanılan ve bağlayıcı özellikte olan hukuki hakların ve hükümlerin tapudaki defter ve kütüğe yazılması,tescil edilmesi.
  ŞUFA HAKKI: Hissedarlar arasında birinin üçüncü şahıslara satışında yürürlüğe girme hakkına denir.
  TABAN ALANI: Işıklıklar ve çıkmalar hariç binanın yatay iz düşümünün arsa zemininde kapladığı alandır. Yapı nizamı (TAKS)'la belirlenen parsellerin bahçelerinde yapılacak müştemilat binaları taban alanı içine katılırTADİL: Değiştirme, düzeltme.
  TAHAKKUK: Gerçekleşme.
  TAHDİT: Sınırlandırma
  TAHLİYE: Boşaltma.Bir şeyin içindeki şeyleri,eşyaları veya kişileri boşaltma .
  TAHLİYE TAAHÜTNAMESİ: Kiracının kiraya verene verdiği, gayrimenkulu zamanında boşaltacağına dair yazılı bir belgedir.Noterden de yapılabilir,kendi el yazısıyla da verilebilir.
  TAKLİDAT: Bir mülkün üzerinde herhangi bir şerhin veya borcun olup olmadığını gösteren tapudan alınan belgedir.
  TAKSİM:İki türlüdür.Hissedarların anlaşarak noterde tescil edilerek yapılan taksime RIZAİ TAKSİM denir.Hissedarların anlaşamıyarak dava yolu ile yapılan taksime KAZAİ TAKSİM denir.
  TAPU VE KADASTROL MÜDÜRLÜKLERİ : Akitli ve akitsiz işlemleri ile arazi, arsa ve binalar üze rinde yapılan değişikleri işleyen, kayda geçen, bunların sicilini tutan devlet dairelerine denir.
  TASARRUF: Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi.
  TASHİH: Düzeltme
  TEDBİR: Emlak ile olan ihtilafın ve alacaktan doğan ihtilafın çözümü için konan şerhe denir.
  TEFRİK:Ormandan ayırmaktır.Örneğin zeytinlik alanlar .
  TEKABÜL: Karşılık, karşılama
  TEMEKKÜL: Kendine mal etme, sahiplenme
  TEMLİK: Birini bir mülke sahip kılmak, bir mülkü başkasına vermek.
  TEMYİZ KUDRETİ: Temyiz, ayırt etme yeteneği, ayırt etme gücü anlam isteme yeteneği, iyiyi kötüyü ayırt etme erki.Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sarhoşluk ve uyuşturucu madde kullanmak gibi sebeplerden dolayı akılcı davranmak gücünden yoksun olmak.
  TERKİN:Tapudaki bir şerhin borcunun ödenmesi halinde kaldırılması işlemidir TEVARÜS: Bir kimseden miras kalma.
  TEVHİD : Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesidir.
  TEVKİL: Vekil etme
  TRAMPA: Bir gayrimenkulun başka bir ga yrimenkul ile değiştirilmesi işlemidir. Her taşınmaz için ayrı ayrı binde 48 harç ödenir.
  VEKALET: Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir.
  VERASET BEYANI: Varislerin mahkeme kanalı ile kendilerini ispatlamaları neticesinde menkul ve gayri menkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmalarına denir.
  VERASET İLAMI : Kanuni varislerin ölenin varisleri olduklarını resmi kayıt evrakları neticesinde kendilerini kanıtlamalı ve ilgili mahkemeden almış oldukları tasdikli belgeye denir.
  YOLA TERK: Bir arsanın belirli bir kısmının ol için terk edilmesidir.
  YOLA İKDAS:Yol değişikliği ile kalanın arsaya kazanılmasıdır.
  ZİLYETLİK: Bir mal üzerinde fiili egemenlik kurma,kullanma hakkıdır.
 • 5- Satış ve Sonrasında yapılacak işlemler
 • M.K. 634 Mülkîyeti nakleden akitler resmi şekilde yapılmadıkça muteber olmazlar. Bu sebeple gayrimenkul mülkiyetini edinmek için tapu sicil memurluğunda resmi senet düzenlenerek yapılması şarttır. Kanunların geçerli kabul ettiği bir sözleşme mevcut olmadıkça mülkiyet intikal etmez.

  Gerekli Belgeler;

  * Satılması istenilen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi yoksa taşınmazın ada, parsel numarasını belirtir belge, hiçbiri yok ise malikin sözlü beyanı,
  * Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,
  * Talep, malîkin temsilcisinden geliyor ise temsile ilişkin belge ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, bir adet vesikalık fotoğrafı ve temsilciliklerine ait belge (vekâletname), alıcılar arasında da bizzat işleme katılmayan var ise aynı belgeler,
  * Satıcının bir, alıcının iki adet, son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları,
  * Satış bedelinin bir kısmı için kanuni ipotek tesis edilecek ise satıcının ayrıca bir fotoğrafı gereklidir.

  İşlemin Mali Yönü

  * Her yıl artırılan emlâk vergisi değerinden az olmamak üzere ve yeniden değerleme oranı da eklenerek beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı öder.
  * Taşınmazın satıcı tarafından varsa veraset ve intikal vergisi ilişiği kesilir.
  * Döner sermaye işletmesinde belirlenen tarifeye göre ücret ve eğitime katkı payı tahsil edilir.

  Emlak Beyannamesi Ve Vergisi

  Emlak vergi beyannamesi, her dört yılda bir genel beyan döneminde mükelleflerin bağlı bulundukları ilgili belediyelere verilir. Beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen bina arazi vergisi birinci taksiti beyan edilen aylarda (Mart, Nisan, Mayıs ayları içinde), ikinci taksiti de Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir,

  Kimler Bina, Arazi Beyannamesi Verecektir?

  *Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi. Her ikisi de yok ise binaya ve araziye malik gibi tasarruf edenler, bina, arazi beyannamesi vereceklerdir.
  *Velayet altında bulunan çocukların mükellef olması halinde beyanname, çocuklar adına düzenlenecek, ancak velisi tarafından imzalanacaktır.
  *Bir binaya müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler.
  *İştirak halinde mülkiyette ise malikler emlâk vergisinden müteselsilen sorumludurlar.
  *Beyanname, vekâletname ile verilebilir. Vekaletin bir örneğinin beyannameye eklenmesi gereklidir.
  Beyanname elden verilebileceği gibi posta ile taahhütlü olarak gönderilebilir.
  Genel beyan döneminde belirlenen emlâk vergi değerleri Vergi Usul Kanunu 8217 ye göre Bakanlar Kurulu 8217 ye her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında ilgili belediyelerce otomatik olarak artırılacaktır.
  Mükelleflerin bu artırımlar için yeniden beyanname vermeleri gerekmemektedir.
  Beyannameye konu olan taşınmazın el değiştirmesi halinde satıcı satışın yapıldığı takvim yılı içinde ilgili belediyeye bildirmek, taşınmazın alıcısı ise aynı takvim yılı içerisinde beyanname vermek zorundadır.